Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert Stichting Sleuteloverdracht Gemeente Leudal (hierna SSGL genoemd) u over de wijze waarop SSGL persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden SSGL persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als SSGL persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met de wijze waarop SSGL omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van SSGL, verkregen via verschillende aanmeldprocessen via vereniging, als vrijwilliger, als geïnteresseerde of als nieuwsbriefontvanger.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Stichting Sleuteloverdracht Gemeente Leudal (SSGL)

SSGL is gericht op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers van carnavalsverenigingen, muziekkapellen, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. SSGL verwerkt hun persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SSGL is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wilt u hierover contact opnemen met SSGL, stuur dan een e-mail naar info@sleuteloverdracht.nl

Welke persoonsgegevens verzamelt SSGL en wat wordt er mee gedaan?

SSGL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld carnavalsverenigingen, muziekkapellen, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. SSGL verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding of registratie of persoonsgegevens die we hebben ontvangen via het contactformulier op onze website. De categorieën persoonsgegevens die SSGL verwerkt zijn: Persoonlijke gegevens (naam, (e-mail)adres, telefoonnummer,) SGL verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze doeleinden zijn: het informeren van alle carnavalsverenigingen, muziekkapellen en andere geïnteresseerde binnen de gemeente Leudal over onze activiteiten rondom de jaarlijkse sleuteloverdracht en andere aan carnaval gerelateerde zaken.

Verder gebruikt SSGL eventueel op de sleuteloverdracht genomen foto’s, gezamenlijk genomen prinsenfoto en eventuele andere gerelateerde foto’s en video’s voor promotie doeleinden en voor plaatsing op onze website, facebook of Instagram.

Hoe lang bewaart SSGL uw persoonsgegevens?

SSGL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat SSGL om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen SSGL of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. SSGL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen SSGL worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de leden van de Stuurgroep. Alleen de leden van de stuurgroep kunnen persoonsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. Alle leden zijn geïnstrueerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. SSGL maakt geen gebruik van automatisch verwerkte gegevens,

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen:

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van SSGL en worden niet gedeeld met externe organisaties.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die SSGL verwerkt:

  • het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor)
  • het recht van inzage
  • het recht van correctie
  • het recht van verwijdering
  • het recht om toestemming in te trekken wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, dan zal SSGL u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doel. Zo’n verzoek kunt u indienen per e-mail: info@sleuteloverdracht.nl  
  • Houd er rekening mee dat SSGL in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.
  • U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt uw toestemming intrekken m.b.t. het gebruik van deze gegevens.
  • Indien u het niet eens bent met hoe SSGL uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Gebruik van cookies

  • De website van SSGL maakt gebruik van noodzakelijke, analytische en marketing cookies.

Wijzigingen in ons privacy beleid

  • Ons privacy beleid kan tussentijds worden gewijzigd. Bekijk deze pagina regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Voor meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stuurgroep Sleuteloverdracht Gemeente Leudal via info@sleuteloverdracht.nl